Këshilli Drejtues dhe Komiteti i Kontrollit

Raportet vjetore
 • Misioni i bankës
 • Struktura e bankës
 • Etika e biznesit
 • Politikat mjedisore
 • Informacioni Ligjor
 • Politika e Privatësisë
 • Ankesa
 • Sistemi i Sinjalizimit
 • CRS dhe FATCA
 • Siguria online

Anëtarë të Këshillit Drejtues, Dhjetor 2023:

 • Christian Edgardo Dagrosa  (CV)
 • Eriola Bibolli, Kryetare e Këshillit Drejtues (CV)
 • Dr. Gabriel Isaac Schor (CV)
 • Jovanka Joleska Popovska(CV)
 • Jordan Damcevski (CV)
Anëtarë të Komitetit të Kontrollit, Shkurt 2023:
 
 • Vesna Paunovska (CV)
 • Jovanka Joleska Popovska (CV)
 • Nicole Kraft (CV)