Pajtueshmëria

Drejtuesit e Lartë
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Informacioni Ligjor
  • Politika e Privatësisë
  • Ankesa
  • Sistemi i Sinjalizimit
  • CRS dhe FATCA
  • Siguria online

ProCredit Bank mbështet plotësisht luftën kundër pastrimit te parave dhe financimit të terrorizmit. Politika dhe procedurat e ProCredit Bank kundër pastrimit të parave dhe financimit te terrorizmit janë hartuar për të siguruar që institucioni ynë është në përputhje me kërkesat dhe detyrimet e përcaktuara në legjislacionin Shqiptar, aktet nenligjore, rregulloret e Bankës së Shqipërisë, duke përfshirë nevojën që të ketë sisteme dhe kontrolle të përshtatshme për të zvogëluar rrezikun e përdorimit të bankës për lehtësimin e pastrimit të parave, financimin e terrorizmit dhe krimet financiare në përgjithësi. ProCredit Bank do t’ju ofrojë certifikatën “Patriot Act” për të dhënat tuaja.