Kreditë

Fiancimet për  Kapital Qarkullues përfshin Kredinë me Këste si edhe Paradhënien Bankare dhe Linjën e Kredisë

Ky financim ju  ndihmon të mbani në çdo moment nën kontroll inventarin e biznesit tuaj, dhe sipas ciklit të biznesit të parashikoni rritjen e tij me  produkte të reja apo ekzistuese.
Paradhënie Bankare –janë  fonde në dispozicion në llogarinë tuaj të biznesit

Avantazhet:

  • Ofron  likuiditet të mjaftueshëm kur pagesat nga debitorët tuaj vonohen
  • Kryeni pagesa të menjëhershme dhe të paparashikuara
  • Paguani cdo muaj vetëm interesin për shumën e përdorur

Kohëzgjatja

Dokumentat e nevojshme

Interesi

Klient përfitues

Deri në 12 muaj

  • Dokumentat ligjor dhe financiar të biznesit
  • Kartë Identiteti

Fiks

Biznes I licencuar dhe aktiv të paktën që prej 6 muaj

Interesi përllogaritet në baza ditore mbi shumën e përdorur dhe paguhet e gjitha në fund të muajit

Linja e Kredisë - ofrohet si financim afatshkurtër për një kategori të caktuar biznesesh dhe ofron fleksibilitet në pagesa të shpejta dhe sezonale.
Shuma maksimale e financimit ofrohet në bazë të analizës së likuiditetit dhe detyrimeve afatshkurtra me furnitorët. Përdorimi i fondeve mund të jetë i pjesshëm kurse rikthimi i fondeve bëhet nëpërmjet arkëtimeve të biznesit.

Kohëzgjatja

Dokumentat e nevojshme

Interesi

Klient përfitues

Deri në 12 muaj

  • Dokumentat ligjor dhe financiar te biznesit
  • Kartë Identiteti

Fiks

Biznes I licencuar dhe aktiv të paktën që prej 6 muaj

Për t’u njohur me normat e interesit të financimeve vizitoni faqen “Kushtet e Punës”.