Open Responsive Menu

Transferta Kombëtare Dalëse
Nga llogaria juaj e pagës, ju mund të urdhëroni transferta kombëtare dalëse (dërgoni para) në bankat e tjera brenda vendit nëpërmjet një prej mënyrave të mëposhtme:
Shërbimi Internet Banking me akses të plotë
Duke plotësuar një urdhër - transfertë në degën tuaj më të afërt  të ProCredit Bank

Për të kryer një transfertë kombëtare dalëse (dërgim parash në një bankë tjetër brenda vendit) është e nevojshme që të keni informacionin e mëposhtëm:
NOMT

 

Transferta Kombëtare Hyrëse
Në llogarinë tuaj të pagës ju mund të prisni transferta kombëtare hyrëse (transferta të urdhëruara nga bankat e tjera brenda vendit)
Është e nevojshme që dërguesit të parave, t'i siguroni informacionin e mëposhtëm për të pritur një transfertë në llogarinë tuaj të pagës:

 

Për më shumë komoditet, përdorni shërbimin e-banking!

 

Për t'u njohur me kushtet e punës për shërbimet e transfertave kombëtare ju ftojmë të vizitoni faqen ''Kushtet e Punës''.

Fillimi i faqes