Open Responsive Menu
18 Shtator 2017

Ftesë për Ofertë

Banka ProCredit Albania është e interesuar si më poshtë:

“Lënda: STUDIM MBI VLERAT E TREGUT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME NË SHQIPËRI

Kliko këtu për të shkarkuar dokumentin e plotë.

Në kuadrin e bashkëpunimit dhe vlerësimit të tregut, jeni të lutur të dërgoni ofertën tuaj sipas kushteve të listuara në kërkesë, në një zarf të mbyllur dhe të vulosur, brenda datës 30.09.2017, pranë Zyrave Qëndrore të Bankës, me adresë:

ProCredit Bank sh.a.

Rr. Dritan Hoxha, Nd. 92, H. 15, Njësia 11,

kodi Postar 1026, Tiranë.

Për: Njësia e Administratës