Open Responsive Menu
19 Prill 2018

Për Ju Biznese - 0,8% interes për llogarinë e kursimit FlexSave

Dedikuar bizneseve të cilët mbajnë balanca në llogaritë e tyre të biznesit. Banka ProCredit prezanton shërbimin më të ri: FlexSave - Llogari Kursimi për Biznese.

Përfitoni më tepër nga fondet tuaja! FlexSave ju jep mundësinë të përfitoni interes për çdo ditë që fondet qëndrojnë në llogari. Në momentin që ju lind nevoja për t’i përdorur këto fonde (si p.sh. të kryeni transferta, paguani fatura etj.) nëpërmjet e-banking ju mund t’i përdorni fondet tuaja pa asnjë kufizim.

Në varësi të të ardhurave të biznesit tuaj, ju mund të zgjidhni FlexSave në monedhën e dëshiruar: LEK, EURO dhe USD dhe të përfitoni nga avantazhe si:

  • Norma interesi të favorshme, interes vjetor 0,8% në LEK, 0.2% në EURO , 0.5% në USD.
  • Përfitoni interesin çdo muaj në llogarinë rrjedhëse të biznesit, të lidhur me llogarinë FlexSave.
  • Fleksibilitet për të transferuar fonde sipas nevojave tuaja midis llogarive FlexSave dhe rrjedhëse, në çdo moment dhe pa humbur interesin e fituar.
  • FlexSave nuk ka komision mirëmbajtje. Ajo lidhet me llogarinë tuaj rrjedhëse të biznesit dhe nuk është e nevojshme për të depozituar dhe mbajtur një balancë minimale në llogari.

ProCredit Bank, 100% kapital gjerman.


Për më tepër informacion, ju lutemi të kontaktoni me Këshilluesin tuaj të Biznesit, ose me Qendrën e Kontaktit tel: +355 389 389, e-mail: informacion@procredit-group.com