Open Responsive Menu
05 Dhjetor 2017

Ftesë për ofertë

Banka ProCredit Albania është e interesuar si më poshtë:

“Lënda: Shërbim pastrimi për Zyrat Qëndrore, Njesitë e Biznesit dhe ATM-të jashtë Njësive të Biznesit të ProCredit Bank SH.A.

Kliko këtu për të shkarkuar dokumentin e plotë.

Në kuadrin e bashkëpunimit dhe vlerësimit të tregut, jeni të lutur të dërgoni ofertën tuaj sipas kushteve të listuara në kërkesë, në një zarf të mbyllur dhe të vulosur, brenda datës 18.12.2017, pranë Zyrave Qëndrore të Bankës, me adresë:

ProCredit Bank sh.a.

Rr. Dritan Hoxha, Nd. 92, H. 15, Njësia 11,

kodi Postar 1026, Tiranë.

Për: Njësia e Administratës