Kurset e Këmbimit Të monedhave

Foreign Exchange Rates

Përditësimi i fundit: 03.07.2020

  • Blerje Shitje
  • 108.90 112.25
  • 122.40 126.15
  • 135.70 139.85
  • 115.15 118.65
  • 15.4140 15.8835

Shënime:
* Juani Kinez (offshore) Banka ofron mundësinë e negocimit të kursit të këmbimit për këmbimet valutore në monedhat kryesore LEK, EUR dhe USD për shumat mbi 5,000 EUR

Notes:
* Chinese Yuan (offshore) The bank offers the possibility of exchange rate negotiation for transactions in main currencies LEK, EUR, and USD above EUR 5,000.