Kurset e Këmbimit Të monedhave

Foreign Exchange Rates

Përditësimi i fundit: 22.08.2019

  • Blerje Shitje
  • 107.80 111.10
  • 119.45 123.10
  • 132.00 136.00
  • 109.70 113.05
  • 15.2125 15.6760

Shënime:
* Juani Kinez (offshore) Banka ofron mundësinë e negocimit të kursit të këmbimit për këmbimet valutore në monedhat kryesore LEK, EUR dhe USD për shumat mbi 5,000 EUR

Notes:
* Chinese Yuan (offshore) The bank offers the possibility of exchange rate negotiation for transactions in main currencies LEK, EUR, and USD above EUR 5,000.