Kurset e Këmbimit Të monedhave

Foreign Exchange Rates

Përditësimi i fundit: 17.10.2019

  • Blerje Shitje
  • 109.70 113.05
  • 121.95 125.70
  • 140.85 145.15
  • 111.10 114.45
  • 15.4870 15.9585

Shënime:
* Juani Kinez (offshore) Banka ofron mundësinë e negocimit të kursit të këmbimit për këmbimet valutore në monedhat kryesore LEK, EUR dhe USD për shumat mbi 5,000 EUR

Notes:
* Chinese Yuan (offshore) The bank offers the possibility of exchange rate negotiation for transactions in main currencies LEK, EUR, and USD above EUR 5,000.