Kurset e Këmbimit Të monedhave

Foreign Exchange Rates

Përditësimi i fundit: 19.07.2019

  • Blerje Shitje
  • 107.35 110.60
  • 120.55 124.20
  • 134.35 138.45
  • 109.40 112.70
  • 15.5445 16.0180

Shënime:
* Juani Kinez (offshore) Banka ofron mundësinë e negocimit të kursit të këmbimit për këmbimet valutore në monedhat kryesore LEK, EUR dhe USD për shumat mbi 5,000 EUR

Notes:
* Chinese Yuan (offshore) The bank offers the possibility of exchange rate negotiation for transactions in main currencies LEK, EUR, and USD above EUR 5,000.