Open Responsive Menu
08 Shkurt 2019

Ftesë për tender

Banka ProCredit Shqipëri është e interesuar për:

Realizimi i punimeve ndërtimore, elektrike dhe të rrjetit për nevoja të ProCredit Bank sh.a.

Kliko këtu për të shkarkuar dokumentin e plotë.

Në kuadrin e bashkëpunimit dhe vlerësimit të tregut, jeni të lutur të dërgoni ofertën tuaj sipas kushteve të listuara në kërkesë, në një zarf të mbyllur dhe të vulosur, brenda datës 01 mars 2019*, pranë Zyrave Qëndrore të Bankës në adresën:

ProCredit Bank sh.a.
Rr. Dritan Hoxha, Nd. 92, H. 15, Njësia 11,
Kodi Postar: 1026, Tiranë.
Për: Njësia e Administratës

 

*) 1 mars 2019 është afati i shtyrë i kësaj ftese për ofertë.