Open Responsive Menu
14 Shtator 2018

Ftesë për ofertë

Banka ProCredit Shqipëri është e interesuar për:

  • Shërbim mirëmbajtje teknike dhe shërbimin e logjistikës

Kliko këtu për të shkarkuar dokumentin e plotë.

Në kuadrin e bashkëpunimit dhe vlerësimit të tregut, jeni të lutur të dërgoni ofertën tuaj sipas kushteve të listuara në kërkesë, në një zarf të mbyllur dhe të vulosur, brenda datës 2 Tetor 2018, pranë Zyrave Qëndrore të Bankës në adresën:

 

ProCredit Bank sh.a.
Rr. Dritan Hoxha, Nd. 92, H. 15, Njësia 11,
Kodi Postar: 1026, Tiranë.
Për: Njësia e Administratës