Open Responsive Menu
05 Korrik 2018

Ftesë për Ofertë

Banka ProCredit Shqipëri është e interesuar për:

  • Realizimi shërbimeve arkitekturore për nevoja të bankës

Kliko këtu për të shkarkuar dokumentin e plotë.

Në kuadrin e bashkëpunimit dhe vlerësimit të tregut, jeni të lutur të dërgoni ofertën tuaj sipas kushteve të listuara në kërkesë, në një zarf të mbyllur dhe të vulosur, brenda datës 17.07.2018, pranë Zyrave Qëndrore të Bankës në adresën:

 

ProCredit Bank sh.a.
Rr. Dritan Hoxha, Nd. 92, H. 15, Njësia 11,
Kodi Postar: 1026, Tiranë.
Për: Njësia e Administratës