Open Responsive Menu
22 Shkurt 2017

Ftesë për Ofertë

Banka ProCredit Albania është e interesuar si më poshtë:

"Ruajtja dhe sigurimi fizik i Drejtorisë Qëndrore, Njësive të Biznesit, Arkivës Vorë dhe ATM-ve off site për ProCredit Bank"

Kliko këtu për të shkarkuar dokumentin e plotë.

Në kuadrin e bashkëpunimit dhe vlerësimit të tregut, jeni të lutur të dërgoni ofertën tuaj sipas kushteve të listuara në kërkesë, në një zarf të mbyllur dhe të vulosur, brenda datës 17.03.2017, pranë Zyrave Qëndrore të Bankës, me adresë:

ProCredit Bank sh.a.

Rr. Dritan Hoxha, Nd. 92, H. 15, Njësia 11,

kodi Postar 1026, Tiranë.

Për: Njësia e Administratës

Për çdo pyetje lutem të shkruani në adresën: HOInfo_Procurement@procredit-group.com