Open Responsive Menu
30 Tetor 2019

Ftesë për Ofertë - Vlerësues i Jashtëm

Banka ProCredit Shqipëri është e interesuar për:

Vlerësues i jashtem për kolateralin për nevoja të ProCredit Bank sh.a.

Kliko këtu për të shkarkuar dokumentin e plotë.

Në kuadrin e bashkëpunimit dhe vlerësimit të tregut, jeni të lutur të dërgoni ofertën tuaj sipas kushteve të listuara në kërkesë, në një zarf të mbyllur dhe të vulosur, brenda datës 18 nëntor 2019, pranë Zyrave Qëndrore të Bankës në adresën:

ProCredit Bank sh.a.
Rr. Dritan Hoxha, Nd. 92, H. 15, Njësia 11,
Kodi Postar: 1026, Tiranë.
Për: Njësia e Administratës