Open Responsive Menu
05 Qershor 2018

Ftesë për Ofertë

Banka ProCredit Shqipëri është e interesuar për sigurimin si më poshtë:

a. Aktive fikse të ProCredit Bank sh.a
b. Aktive të tjera në pronesi të Bankës
c. Cash-in në njesitë e biznesit, Drop-Box dhe ATM
d. Cash-in në lëvizje
e. Automjete në pronësi të bankës
- TPL
- Kasko e Plotë
Certifikatë Ndërkombëtare e Sigurimit Motorrik

Kliko këtu për të shkarkuar dokumentin e plotë.

Në kuadrin e bashkëpunimit dhe vlerësimit të tregut, jeni të lutur të dërgoni ofertën tuaj sipas kushteve të listuara në kërkesë, në një zarf të mbyllur dhe të vulosur, brenda datës 11.06.2018, pranë Zyrave Qëndrore të Bankës në adresën:

ProCredit Bank sh.a.
Rr. Dritan Hoxha, Nd. 92, H. 15, Njësia 11,
Kodi Postar: 1026, Tiranë.
Për: Njësia e Administratës