Open Responsive Menu
21 Maj 2018

Ftesë për Ofertë

Banka ProCredit është e interesuar si më poshtë:

"Blerje dhe mirembajtje pajisje IT_Kompjuter dhe monitor për ProCredit Bank sh.a"

Kliko këtu për të shkarkuar dokumentin e plotë.

Në kuadrin e bashkëpunimit dhe vlerësimit të tregut, jeni të lutur të dërgoni ofertën tuaj sipas kushteve të listuara në kërkesë, në një zarf të mbyllur dhe të vulosur, brenda datës 28.05.2018, pranë Zyrave Qëndrore të Bankës në adresën:

ProCredit Bank sh.a.
Rr. Dritan Hoxha, Nd. 92, H. 15, Njësia 11,
Kodi Postar: 1026, Tiranë.
Për: Njësia e Administratës