Open Responsive Menu
20 Mars 2018

Ftesë për ofertë

Banka ProCredit Albania është e interesuar si më poshtë:

"Zhvillim, implementim dhe mirëmbajtje programi (software) për burimet njerëzore për ProCredit Bank sh.a"

Kliko këtu për të shkarkuar dokumentin e plotë.

Në kuadrin e bashkëpunimit dhe vlerësimit të tregut, jeni të lutur të dërgoni ofertën tuaj sipas kushteve të listuara në kërkesë, në një zarf të mbyllur dhe të vulosur, brenda datës 02.04.2018, pranë Zyrave Qëndrore të Bankës në adresën:

ProCredit Bank sh.a.
Rr. Dritan Hoxha, Nd. 92, H. 15, Njësia 11,
Kodi Postar: 1026, Tiranë.
Për: Njësia e Administratës