Open Responsive Menu
27 Shkurt 2018

Ftesë për Ofertë

Banka ProCredit Albania është e interesuar si më poshtë:

Lidhja e kontratës me shoqëri ose persona të licensuar për vlerësimin e pronave nga ana e ProCredit Bank sh.a (Vlerësues të jashtëm)

Kliko këtu për të shkarkuar dokumentin e plotë.

Në kuadrin e bashkëpunimit dhe vlerësimit të tregut, jeni të lutur të dërgoni ofertën tuaj sipas kushteve të listuara në kërkesë, në një zarf të mbyllur dhe të vulosur, brenda datës 06.03.2018, pranë Zyrave Qëndrore të Bankës në adresën:

ProCredit Bank sh.a.
Rr. Dritan Hoxha, Nd. 92, H. 15, Njësia 11,
Kodi Postar: 1026, Tiranë.
Për: Njësia e Administratës