Open Responsive Menu
06 Shkurt 2018

Ftesë për Ofertë

Banka ProCredit Albania është e interesuar si më poshtë:

“Blerje bileta udhëtimi për transport ndërkombëtar për stafin e ProCredit Bank. Shërbim transporti tokësor për stafin e ProCredit Bank për në Kosovë (Prishtinë dhe Prevallë), Maqedoni (Veles) dhe Mali Zi (Podgoricë).”

Kliko këtu për të shkarkuar dokumentin e plotë.

Në kuadrin e bashkëpunimit dhe vlerësimit të tregut, jeni të lutur të dërgoni ofertën tuaj sipas kushteve të listuara në kërkesë, në një zarf të mbyllur dhe të vulosur, brenda datës 19.02.2018, pranë Zyrave Qëndrore të Bankës në adresën:

ProCredit Bank sh.a.
Rr. Dritan Hoxha, Nd. 92, H. 15, Njësia 11,
Kodi Postar: 1026, Tiranë.
Për: Njësia e Administratës