Open Responsive Menu
27 Tetor 2016

Ftesë për Tender

Banka ProCredit Albania është e interesuar si më poshtë:

Shërbimi i çertifikimit të Bankës ProCredit sh.a. me Standardin ISO14001:2015-Sistemi i menaxhimit mjedisor

Kliko këtu për të shkarkuar dokumentin e plotë.

Në kuadrin e bashkëpunimit dhe vlerësimit të tregut, jeni të lutur të dërgoni ofertën tuaj sipas kushteve të listuara në kërkesë, në një zarf të mbyllur dhe të vulosur, ose me email brenda datës 14.11.2016, pranë Zyrave Qëndrore të Bankës, me adresë:

ProCredit Bank sh.a.

Rr. Dritan Hoxha, Nd. 92, H. 15, Njësia 11,

kodi Postar 1026, Tiranë.

Për: Njësia e Administratës

Për çdo pyetje lutem të shkruani në adresën: info_procurement@procreditbank.com.al