Kurset e Këmbimit Të monedhave

Foreign Exchange Rates

Përditësimi i fundit: 16.07.2019

  • Blerje Shitje
  • 107.60 109.25
  • 121.05 122.90
  • 134.35 136.40
  • 109.35 111.00
  • 15.6580 15.8950

Shënime:
* Juani Kinez (offshore) Banka ofron mundësinë e negocimit të kursit të këmbimit për këmbimet valutore në monedhat kryesore LEK, EUR dhe USD për shumat mbi 5,000 EUR

Notes:
* Chinese Yuan (offshore) The bank offers the possibility of exchange rate negotiation for transactions in main currencies LEK, EUR, and USD above EUR 5,000.