Open Responsive Menu

Depozita me afat

 

Depozitat me Afat
Nëse planifikoni kursime afatgjata ju mund të përfitoni nga llojet e depozitave me afat që ProCredit Bank ofron për klientët pagamarrës:

Depozita standarde me interes të përshkallëzuar ju mundëson rritjen e interesit të aplikuar me rritjen e shumës së depozituar.

Depozita ProKomfort ju ofron përfitimin e interesit çdo muaj pavarësisht afatit të maturimit.

Depozita “Stinët” ju ofron norma interesi që rriten çdo tre muaj si dhe interesa që tërhiqen çdo tre muaj.

Zgjidhni mes shumëllojshmërisë së afateve që variojnë nga 6 deri në 60 muaj.
*Nese keni një depozitë pranë ProCredit Bank, automatikisht ju mund të përfitoni Kredi/Paradhënie Bankare apo Kartë Krediti me kushte preferenciale.

ProCredit Bank është e siguruar pranë “Agjensisë së Sigurimit të Depozitave”.
Të gjitha llogaritë dhe depozitat e individëve në ProCredit Bank sigurohen nga Agjensia e Sigurimit të Depozitave (ASD) deri në nivelin 2,500,000 Lekë, ose e njëvlerëshmja në monedhë të huaj, sipas ligjit nr. 8873 datë 29.03.2002 “Për sigurimin e depozitave” i ndryshuar me ligjin nr. 78/2012 datë 26.07.2012.

Për t’u njohur me kushtet e punës për Depozitat me Afat vizitoni faqen Kushtet e Punës.
Nëse dëshironi të aplikoni për këtë shërbim pranë ProCredit Bank, plotësoni kërkesën tuaj në aplikacionin e mëposhtëm dhe këshiluesit tanë të klientit do t'ju kontaktojnë menjëherë:

Apliko tani


Fillimi i faqes