Automekanikë e re bujqësore

Shembull

Një fermer i cili ka 5 hektarë tokë, zëvendësoi traktorin dhe pajisjet e vjetra me një traktor dhe agregate të reja eficiente. Si pasojë e këtij investimi, klientit ju rrit rendimenti i punës afërsisht me 30%, u ulën shpenzimet mujore të karburantit duke kontribuar kështu në reduktimin e gazeve ndotëse në atmosferë. Gjithashtu, agregatet eficiente ndihmojnë në ruajtjen e strukturës së tokës bujqësore si pasojë e metodës së punimit vertikal të saj (mospërzierjen e shtresave prodhuese të tokës me ato jo prodhuese). Banka ProCredit e mbështeti klientin me kredinë Eko-Agro me një afat maturimi 5 vite.

Investimi në traktorë dhe agregate eficiente

SHUMA E INVESTUAR KONSUMI I KARBURANTIT PARA INVESTIMIT (PËR 5 ha) KONSUMI I KARBURANTIT PAS INVESTIMIT (PËR 5 ha) KURSIMI I KARBURANTIT (PËR 5 ha) KURSIMI I KARBURANTIT NË % (PËR 5 ha)
5,500,000 LEKË 175 LITRA
31,500 LEKË
100 LITRA
18,000 LEKË
75 LITRA
13,500 LEKË
43%

Shënim: Kursimet janë llogaritur me përafërsi, pasi variojnë dhe në varësi të llojit të traktorit, markës, cilësisë, orët e punës, çmimit të karburantit, etj.