Open Responsive Menu

Përse është e rëndësishme të kursejmë?
Nëse secili prej nesh bën një planifikim të shpenzimeve dhe kursimeve, atëherë mund të sigurojmë një të ardhme më të mirë për veten tonë dhe brezat e ardhshëm.

Në ProCredit Bank ju do të gjeni shërbime të thjeshta dhe të përshtatshme për kursimet tuaja.Nga ana jetër ne investojmë burime të konsiderueshmë në edukimin financiar, me qëllim që të promovojmë kulturën e kursimit, e cila sjell qëndrueshmëri dhe siguri për familjet e zakonshme.

Çfarë përfitoni nga depozitat e kursimit në ProCredit Bank?
Depozitat e kursimit janë instrumenteve të sigurta bankare, në të cilat ju mund të ruani dhe depozitoni para sipas planeve tuaja të kursimit. Për këto forma investimi, banka ju ofron norma interesi sipas shumave dhe afateve të ndryshme që ju zgjidhni t'i vendosni fondet tuaja.

Sa të sigurta janë depozitat e kursimit në ProCredit Bank?

ProCredit Bank Shqipëri është e vetmja bankë me 100% kapital gjerman në vendin tonë. Ne ofrojmë përvojën bankare gjermane e cila nxit një kulturë kursimi në mënyrë të përgjegjshme dhe transparente.

ProCredit Bank është e siguruar pranë “Agjensisë së Sigurimit të Depozitave”.
Të gjitha llogaritë dhe depozitat e individëve,
persona fizikë tregtarë, shoqëri tregtare në ProCredit Bank sigurohen nga Agjensia e Sigurimit të Depozitave (ASD) deri në nivelin 2,500,000 lekë, ose e njëvlerëshmja në monedhë të huaj, sipas ligjit nr. 53/2014, date 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave”, të ndryshuar.

Për t’u njohur me normat e interesit të depozitave me afat dhe llogarive të kursimi vizitoni faqen Kushtet e Punës.

 

 

Fillimi i faqes