Open Responsive Menu

Kredi për Investime
Ne ofrojmë financim afatgjatë për çdo biznes që ushtron aktivitet në fushën e prodhimit, tregtisë dhe shërbimeve, mbështetur në një analizë të plotë financiare si dhe në planin e investimit.

Kredia për investime ju ofron mbështetje:
Për të blerë, zgjeruar apo rikonstruktuar ambiente të biznesit tuaj (zyra administrative, ambiente prodhimi)
Për të blerë pajisje apo makineri të reja ose të përdorura të nevojshme në biznesit tuaj.

Klientët përfitues
Biznese të liçencuar
Shuma e financimit Shuma e financimit varet nga plani i investimit si dhe mundësia e pagesës. ProCredit Bank ju ofroj mundësinë e financimit me një shumë të vetme ose financim të ndarë në disa shuma.
Afati maksimal
Ofrohet financim deri në 15 vjet.
Interesi i kredisë Kreditë me afatgjata (mbi 3 vjet) ofrohen me normë interesi të ndryshueshme.
Pagesa e kësteve Pagesat e kësteve bëhen çdo muaj dhe mund të jenë:
''të rregullta'' (shuma të njëjta çdo muaj)
''të çrregullta'' (shuma të ndryshme sipas sezonalitetit).
Garancia Për financim deri në 50,000 euro hipoteka nuk është e domosdoshme.
Monedha Financimi ofrohet në Lekë / Euro ose Usd.

Dokumentacioni i nevojshëm:
Dokument i vlefshëm identifikimi
Dokumenta ligjorë dhe financiarë të biznesit
Plani i investimit në biznesin tuaj
Dokumentat e pengjeve ose garancisë hipotekore

Për t’u njohur me kushtet e punës për Kredinë për Investime vizitoni faqenKushtet e Punës”.

Fillimi i faqes