Open Responsive Menu

GARANCI BANKARE

Ne kuptojmë dhe vlerësojmë rëndësinë e marrëdhënies së sigurt dhe të mirë rregulluar me partnerët tuaj të biznesit, si brenda ashtu edhe jashtë vendit. Për këtë ju ofrojmë të përdorni shërbime bankare të cilat lehtësojnë marrëdhëniet me furnitorët dhe klientët tuaj, duke përshpejtuar dhe garantuar procesin e pagesës, dorëzimit dhe cilësisë.

Çfarë është garancia bankare?

Garancia bankare është instrument i cili siguron për pagesën në kohë të mallrave/shërbimeve ose për përmbushjen e kushteve të tjera të kontratës.

Garancia bankare mund të jetë lokale apo ndërkombëtare dhe siguron:

  • Marrjen përsipër të detyrimit të një borxhi në rast pamundësie pagese të klientëve;
  • Një kontratë në bazë të së cilës paguhet detyrimi i një palë tjetër në rast pamundësie pagese nga kjo e fundit;
  • Një premtim nga njëra palë për të përmbushur 'honor' detyrimet kontraktuale të një pale tjetër që është aplikanti i garancisë;

Ky instrument siguron përmbushjen e marrëveshjes, duke mbrojtur interesat e urdhëruesit (blerësit/aplikantit) dhe të përfituesit (shitësit/porositësit). Në këtë mënyrë biznesi juaj është i mbrojtur nga shpenzime të pa parashikuara dhe vonesa të ndryshme.

Si procedohet nëse kushtet e marrëveshjes nuk përmbushen?

Përfituesi i garancisë (Shitësi) është i mbrojtur nga mospërmbushja e kushteve të caktuara në garanci (si pagesa, dorëzimi i shërbimit, sigurim oferte, kontrate, etj). Në rast kur blerësi nuk përmbush kushtet e rëna dakord, banka ProCredit kryen pagesën brenda 5 (pesë) ditesh pune në kërkesën e parë të përfituesit për pagesë, pas prezantimit të dokumenteve të cilësuara në garanci.

Urdhëruesi i garancisë (Blerësi) është i mbrojtur nga kërkesa për pagesë e pabazë e garancisë. Nëse përfituesi i garancisë nuk dorëzon mallin ose shërbimin sipas kushteve të rëna dakord, ai nuk do të ketë mundësi të dorëzojë dokumentat tek banka e blerësit që vërtetojnë dorëzimin, cilësinë dhe sasinë dhe nuk do të ketë mundësi të marrë pagesën.

Llojet e Garancive Bankare që ofrohen nga banka ProCredit

Banka ProCredit ju ofron mundësinë të përzgjidhni midis llojeve të garancisë si vijon:

Lloji

Qëllimi

Shuma

Vlefshmëria

Garanci pagese

Garanton ekzekutimin e pagesës në favor te shitësit në rast se blerësi nuk zbaton kushtet e kontratës.

Shuma maksimale e garancisë specifikohet referuar kontratës së bashkëpunimit midis blerësit dhe shitësit.

Bazuar në afatin e kontratës së bashkëpunimit.

Garanci tenderi

I krijon klientit mundësinë për pjesëmarrje në tenderat e hapur/publik apo privat ku siguron ofertën ekonomike ose kontratën e bashkëpunimit.

Nga 2% deri në 10% nga shuma e ofertës.

Jo më gjatë se afati i shprehur në dokumentacionin e tenderit.

Garanci pagese në avancë

(Garanci parapagimi)

Siguron kthimin e parapagimit nëse pala urdhëruese e garancisë bankare nuk përmbush kushtet e kontratës.

Shuma e cila është për tu paguar në avancë, ose më e vogël.

Deri në dorëzim/kryerje të mallit/shërbimit të shprehur në kontratën e bashkëpunimit.

Garanci përmbushje të termave të lëvrimit dhe cilësisë. (Garanci Kontrate)

Siguron kryerjen e marrëveshjes në kohë dhe me cilësi.

Nga 5% deri në 10% të shumës së marrëveshjes.

Deri në plotësimin e kushteve të marrëveshjes.

Garanci për periudhën e garantuar

Për sigurim të fondeve të rezervuara për rastet e mos përmbushjes së kushteve.

Nga 5% deri në 20% nga shuma e rënë dakord.

Deri në përfundim të periudhës së garancisë.

Garanci doganore

Për të mbuluar detyrimet doganore mbi vlerën e mallit të importuar dhe TVSH-në përkatëse, gjithashtu për të plotësuar kërkesat e ligjit për klientët që kanë, apo aplikojnë për liçencë aktiviteti "Agjent Doganor", apo për aktivitet "Magazinë Doganore".

Në varësi të kërkesës së klientit

Në varësi të kërkesës së klientit

***Me plotësimin e kritereve të theksuara në tabelë, shuma dhe vlefshmëria e garancisë bankare është subjekt vendimi i bankës ProCredit Shqipëri.

A është banka ProCredit e vlerësuar nga kompani ndërkombëtare të specializuara?

Banka ProCredit është e vlerësuar nga Fitch Ratings me BB-. Vërtetimin i këtij vlerësimi mund t'ja tregoni partnerëve tuaj në vend dhe jashtë vendit.

Si të aplikoj për një garanci bankare?

Kontaktoni me Këshilluesin tuaj të Biznesit në bankën ProCredit, ose Qendrën e Kontaktit, tel: +355 4 2 389 389, e-mail: informacion@procredit-group.com


Për t’u njohur me kushtet e punës për shërbimin e Garancisë Bankare vizitoni faqen Kushtet e Punës.

Fillimi i faqes