Banka ProCredit

Njihet si institucion që investon intensivisht në trajnimin e stafit të tij në të gjitha nivelet si brënda dhe jashtë vendit, duke krijuar kështu një ambient profesional dhe mikëpritës për klietët tanë. Personeli i ri i punesuar prane bankes merr nje trajnim te dizenjuar specifikisht, me qellim perfitimin e njohurive bazike, njohjen me kulturen organizative dhe integrimin e tyre ne banke.

Trajnimi Teorik dhe Praktik

Realizohet brenda nje periudhe 3-6 mujore per kete grup punonjesish sipas profilit dhe pozicionit perkates.Ky kombimin, ka per qellim zbatimin ne praktike te njohurive te marra nga ato si dhe njekohesisht sherben per te identifikuar me mire profilin e pershtatshem brenda bankes  te personelit te ri.Gjithashtu stafi me experience perfshihet ne programe te avancuara trajnimi te pershtatura per rifreskim njohurish teknike si dhe te njohurive te tjera specifike. Qellimi kryesor eshte zhvillimi i aftesive te personelit te bankes, rritja e profesionalizmit dhe permiresimi i performances se tyre ne aktivitetet e perditeshme ne sherbim te klienteles.

Banka ProCredit

Ka investuar edhe ne dy akademi per stafin e saj.Akademia Rajonale per Europen Lindore me qender ne Veles te Maqedonise si dhe Akademia me qender ne Gjermani, me pjesemarres nga i gjithe rrjeti jone bankar.   Këto akademi janë themeluar për të plotësuar nevojën në rritje për drejtues të kualifikuar dhe të motivuar, të cilët kuptojnë nevojat e klientëve, respektojnë vlerat dhe krijojnë institucione transparente. Ato shërbejne për trajnimin e drejtuesve të nivelit të mesëm e të lartë  te bankave ProCredit si edhe shkëmbimin e eksperiencave ndërmjet pjesemarrësve të të gjithë këtyre bankave.